Zorg voor leerlingen

Passend onderwijs

In de wet ‘Passend Onderwijs’ wordt de zorgplicht voor scholen geregeld. De school is er voor verantwoordelijk dat elk kind een passende onderwijsplek wordt geboden. Dit betekent dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere schoolprogramma zijn.


Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal onderwijs. Op de eigen school wordt deze ondersteuning gegeven door een leerkracht of een onderwijsassistent die door de leerkracht geïnstrueerd is en onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht werkt. Voor deze leerlingen wordt een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven. Indien nodig wordt er bekeken of plaatsing op het speciaal basisonderwijs (sbo) in het belang is van het kind. Binnen onze stichting is er ook een school voor speciaal onderwijs: sbo De Toekomst, www.sbodetoekomst.nl

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Aan het einde van groep 5 blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt voor de betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld aan de hand van het leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de leerkracht met de ouders besproken.

Schoolondersteuningsprofiel

Sinds de invoering van ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en welke ambities de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel vinden op www.scholenopdekaart.nl 


Zie voor een toelichting van ‘Scholen op de Kaart’, hoofdstuk 7: Resultaten van ons onderwijs

Het OndersteuningsTeam (OT)

In sommige gevallen kan, in overleg met de ouders, voor extra hulp aan leerlingen het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld worden. Het OT bestaat uit deskundigen van de CED, het Schoolmaatschappelijk werk, Careyn en andere hulpverleningsinstanties. Zij kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een orthopedagogische instelling of naar de ouder- kind-coach in het geval van ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen of problemen in de thuissituatie. Wanneer het OT een advies gegeven heeft, worden de ouders op de hoogte gesteld. In uitzonderlijke gevallen vraagt de zorgplicht van de school bespreking zonder toestemming.

Contactgegevens vindt u in hoofdstuk 8: Praktische informatie.

Samenwerkingsverband Dordrecht

De Regenboog neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Scholen werken samen om elkaar extra ondersteuning aan te bieden als dat nodig is op de eigen school. Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs.


Meer informatie op de website van SWV: website van SWV