Waarden

Waar staan wij voor!


Ieder kind is uniek. Uniek, talentvol en niet te vangen in gemiddelden. Op De Regenboog mogen kinderen echt uniek zijn. Ontdekken wie zijzelf zijn, ontwikkelen op hun eigen tempo vanuit hun eigen talenten. Met de christelijke identiteit als basis zijn wie je bent in de veilige omgeving van het integraal kindcentrum middenin de wijk. Niets mooier dan dat!

Visie

Kinderen van nu gaan pas rond 2087 met pensioen. Dat betekent dat zij gaan werken in de maatschappij van de toekomst. Een sterk veranderende maatschappij, waarin beroepen van nu ruimte hebben gemaakt voor nieuwe beroepen. Kinderen moeten hierop voorbereid worden. Maar hoe bereid je kinderen voor op iets waarvan we nu nog niet weten hoe dat er over een aantal jaren uit ziet? Juist, door kinderen te helpen ontdekken wie zij zijn! Ze te laten ontwikkelen op hun eigen tempo, vaardigheden aan te leren en hun talenten te ontplooien, zodat je durft te zijn wie je bent en als wereldburger met je eigen kwaliteiten een steentje bijdraagt aan de de maatschappij van de toekomst gesterkt door Gods onvoorwaardelijke liefde en trouw voor Zijn schepping en de mens.


Missie

Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling van 2-jarige peuter naar 12-jarige schoolverlater. Onze coaches kijken en luisteren dagelijks naar elke leerling. Wat doet hij graag? Waar blinkt hij in uit of wat vindt hij lastig? Hoe leert hij graag en wat zijn zijn talenten? Om te ontwikkelen op je eigen tempo vanuit eigen talenten is het noodzakelijk dat wij onze leerlingen kennen en onze leerlingen ons. Ouders zijn hierbij een onmisbare partner. Onze leerlingen staan centraal. Het uitgangspunt is zijn wie je bent en dat maximaal ontwikkelen. Dat doen we door kindgestuurd te werken in units. We kijken naar wat jij nodig hebt en sluiten daar ons onderwijs op aan. Is de stof van het huidige leerjaar te makkelijk? Dan volg je gewoon een workshop in een andere unit. De ontwikkeling van onze leerlingen wordt niet belemmerd door de muren van het lokaal of het werkboek van de methode. Kinderen zijn op De Regenboog eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dit wordt vastgelegd in een portfolio. Geen rapporten drie keer per jaar, maar een map - om trots op te zijn- die wekelijks wordt aangevuld en bijgehouden. Onze coaches begeleiden de leerlingen met het maken van keuzes en onze vakspecialisten zorgen, vanuit hun eigen talent, voor een passend workshopaanbod. Zij gaan tot het uiterste om leerlingen maximaal te laten ontwikkelen.

Leer je het liefst door te bewegen, met natuur te bezig zijn, te lezen of te rekenen, samen te werken of alleen te zijn, te zingen of ingewikkelde vraagstukken op te lossen? Onze coaches en vakspecialisten helpen je dit te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zij bieden je vaardigheden aan voor een goede taakaanpak, leren je te leren, te ontdekken en te presenteren tijdens de workshops rekenen, taal en lezen, maar ook als je werkt aan het thema. Om te ontwikkelen als wereldburger en een steentje bij te dragen aan de maatschappij halen we op De Regenboog de wijk naar binnen en nemen onze leerlingen mee de wijk in. We verbinden ouderen en onze leerlingen met elkaar: samen koken en eten, samen bewegen, samen spelletjes spelen of praten over vroeger en nu, door onze samenwerking met het woonzorgcentrum in de wijk is dit mogelijk. Met activiteiten als muziekles, kidsclub, opruimacties, brasserie en buurtmoeders, verbinden we niet alleen onder, maar ook na schooltijd leerlingen, ouders en andere wijkbewoners met elkaar. Hiermee laten we de mensen om ons heen kennis maken met Gods onvoorwaardelijke trouw & liefde en maken we de schepping dichtbij huis nog mooier. ind.


Onze belofte aan jou

De beloften die wij jou, als (toekomstige) leerling doen:


 • Zijn wie je bent en dat maximaal ontwikkelen, onze inspirerende coaches begeleiden je daarbij. Ze kijken naar wat jij nodig hebt en sluiten daar het onderwijsaanbod en de -omgeving op aan. Je ouders worden hier bij betrokken.


 • Op De Regenboog leren we jou toekomstbestendige vaardigheden als jezelf presenteren, communiceren en oplossingsgericht denken. Handig voor nu en later.


 • Wij laten jou zien hoe mooi Gods schepping en zijn onvoorwaardelijke liefde is. De verbindingen met de wijk en haar bewoners zorgen ervoor dat jij en je ouders hier een steentje aan bij kunnen dragen. Jezelf ontwikkelen in verbinding met anderen en met elkaar Gods schepping nog mooier maken.

Onze unieke kracht

Op De Regenboog staat het kind echt centraal en mag je zijn wie je bent. Wij helpen jou te ontwikkelen, wij zien je, horen je, weten wat je talenten zijn, waar je in uitblinkt en wat je moeilijk vindt. Daar passen wij het onderwijsaanbod op aan. Zo werk je altijd op het niveau dat bij jou past. Wij gaan tot het uiterste om jou maximaal te laten ontwikkelen.


De kernwaarden

De kernwaarden van IKC De Regenboog zijn:

 • Zien (gezien worden)
  Jij staat centraal en wij kijken voortdurend naar jou. Wij willen jou zien en leren je daardoor goed kennen. We weten waar jouw behoeften liggen en wat je talenten zijn. Dit is de basis om je fijn te voelen op school en jezelf te ontplooien.


 • Ontplooien (ontplooiing)
  Wij geloven in meervoudige intelligenties en unieke kwaliteiten van kinderen en onszelf. Ieder kind blinkt uit in zijn unieke kracht. Wij geloven in jou. Wij zetten onze eigen talenten in om kinderen hun talenten en kwaliteiten te laten ontdekken en ontwikkelen. Zijn wie je bent maximaal ontwikkelen: daar gaan wij voor!


 • Samen (verbinding)
  Wij hechten veel waarde aan een veilige en positieve leeromgeving. Daar werken we dagelijks aan. In veiligheid verbinden met jezelf, elkaar en de omgeving in en om de school. Met elkaar vormen we een maatschappij. Verbinden met respect voor elkaars eigenheid en identiteit is de basis om betekenisvol te kunnen zijn in deze maatschappij.


Onze ambities

De beloften die we je doen, willen we natuurlijk waarmaken. We beloven je dat je mag zijn wie je bent: uniek, talent vol en niet te vangen in gemiddelden. Dat is nogal wat. Onze ambities zijn daarom groots. In 2023 weet iedere leerling op De Regenboog wie hij is en meer… Door de kwalitatief goede workshops van onze vakspecialisten in jouw zone van naaste ontwikkeling stijg je boven jezelf uit. De schoolbrede thema’s en duidelijke lijn in gedrag zijn hier natuurlijk ook debet aan. Schoolbreed scoren we boven het landelijk gemiddelde op cito- en eindtoetsen. Coaching en reflectie zorgen ervoor dat jij als leerling van De Regenboog je bewust bent van je eigen ontwikkeling en je volgende ontwikkelstap. Je vertrouwt op je eigen kunnen, zowel op cognitief als sociaal gebied. De toekomstbestendige vaardigheden die we je nu al aanleren, zijn in 2023 zo aanwezig bij leerlingen in de bovenbouw dat we ze ook buiten de school in praktijk gaan brengen. Presenteren tijdens een wijkoverleg, een dagje meelopen met de directie of het zelf organiseren van het schoolfeest. Het effect van de aangeleerde vaardigheden ervaar je direct. Ook heeft De Regenboog een nog prominentere plek in de wijk verworven, waardoor wijkbewoners de school weten te vinden en hun talenten inzetten tijdens minimaal één praktijkgerichte workshop in de week aan jou en je klasgenoten. Andersom zorgen we ervoor dat jij van betekenis kan zijn in de wijk door, naast de dingen die we nu al doen, ook te participeren bij initiatieven als burendag, NLdoet en Houd Nederland schoon.

En als we alvast heel ver vooruit dromen, voorbij deze planperiode, ambiëren we een tienercollege of een kleine middelbare school vanuit hetzelfde gedachtegoed als De Regenboog in de wijk, zodat jij ook op de middelbare school onbelemmerd uniek en talentvol kan zijn. Gaaf hé! Dromen mag toch?

Identiteit

Op IKC De Regenboog is ieder kind van harte welkom!


Respect voor alle geloven en andersdenkenden is een groot goed en is zichtbaar door de hele school binnen een mix van culturen. Wij proberen de verbinding te zoeken en bruggen te slaan tussen kinderen, ouders en onderwijsgevenden binnen de verscheidenheid van denken. Onze basis voor in liefde en zorg met elkaar samenleven en samenwerken is het leven van Jezus Christus, als grote Inspirator. Praktisch gezien betekent dit dat de dag wordt begonnen met gebed en het zingen van christelijke liedjes, dit geldt ook voor het einde van de dag. Er wordt gewerkt vanuit de methode Levend water. Het vieren van het Kerstfeest en Pasen is voor het IKC een belangrijk onderdeel van het jaar. Wij verwachten betrokkenheid van alle kinderen en hun ouders en gaan er vanuit dat zij aanwezig zullen zijn bij de feestelijke momenten van vieringen.

Onderwijsklimaat

Pedagogisch klimaat

Op IKC De Regenboog is een prettig pedagogisch speel-, leer- en ontwikkelklimaat. Onze kundige medewerkers, van opvang tot onderwijs en van conciërge tot directeur, benaderen iedere leerling positief. We geven het goede voorbeeld. Gedrag dat we van onze leerlingen verwachten, laten we zelf ook zien. Locatiebreed zijn gedragsverwachtingen opgesteld gekoppeld aan kernwaarden gericht op een goed pedagogisch klimaat. We vertellen leerlingen niet wat niet mag of wat fout is, maar wat we verwachten. Goed gedrag kun je leren. Gedragslessen gericht op het eigen maken van een gedragsverwachting hebben dan ook een prominente plek op het rooster. Vanuit de overtuiging dat met een positieve eenduidige benadering gewenst gedrag aangeleerd kan worden. Gaat het onverhoopt toch een keertje mis, helpen wij je de juiste keuze te maken volgens een vaste reactieprocedure. Op beide locaties realiseren we dit aan de hand van positive behavior support (pbs). De eerste weken van een nieuw schooljaar worden door ons gezien als gouden weken. Er wordt dan veel aandacht besteed aan groepsvorming en het vormen van een positieve groep, zowel in de thuishonken als unitbreed. Een positief gevormde groep is essentieel voor de rest van het schooljaar en daarmee de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen.

Op beide locaties wordt gewerkt met Rots&Water. Op iedere locatie zijn er leerkrachten geschoold in deze methode gericht op het ontwikkelen van sociale competenties en op het aanpakken van pestgedrag en discriminatie. Door samen te werken, te spelen en te leven worden sociale competenties ontwikkeld. Vanuit het gedachtegoed van pbs worden jaarlijks een negental lessen uit ‘Sociale veiligheidslessen’ aan de bovenbouw en een zestal aan de midden- en onderbouw gegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan groepsdruk, cyberpesten en jezelf kunnen zijn.

Toch kan het gebeuren dat er dingen plaatsvinden die minder prettig zijn zoals pestgedrag en discriminatie. IKC De Regenboog neemt dit uiterst serieus en grijpt direct in wanneer dergelijk gedrag gesignaleerd wordt. Hierbij wordt het omgangsprotocol, zoals beschreven in het schoolveiligheidsplan, gehanteerd en ouders van alle partijen betrokken. Op iedere locatie is een (anti-)pestcoördinator.

Didactisch klimaat

We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en ambities voor onszelf. In 2023 behaalt, ondanks de schoolweging en leerlingpopulatie, 95% van onze leerlingen het 1F-niveau en 65% het 1S-niveau. Het didactisch handelen is eenduidig en wordt voor de kernvakken: lezen, taal, spelling en rekenen vormgeven aan de hand van het expliciete directe instructiemodel. Deze workshops worden gegeven door vakspecialisten in de unit. De leerling en zijn/ haar ontwikkeling staat centraal op IKC De Regenboog. Onderwijs wordt gegeven in units, waardoor er volop mogelijkheden zijn voor onderwijs in de zone van naaste ontwikkeling van de leerlingen. Onze leerkrachten monitoren de ontwikkeling van hun leerlingen middels leerlijnen en passen hun onderwijsaanbod aan waar nodig. Cito zien we als een onafhankelijke meting, met mogelijkheden tot analyse voor een nog passender onderwijsaanbod.


Het team van IKC De Regenboog is altijd op zoek naar verbetering en optimalisatie van het didactisch handelen. Tijdens de bordsessies, onderwijsdialogen en collegiale unitbezoeken wordt hier handen en voeten aangegeven. Samen het onderwijs dagelijks een klein beetje beter maken is een motto dat het team absoluut naleeft. Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn er voor IKC De Regenboog jaarlijks onderwijsachterstandengelden, gekoppeld aan de schoolweging en schoolpopulatie, beschikbaar. Hiermee wordt de inzet van extra leerkrachten en onderwijsassistenten, gespecialiseerd in onderwijsachterstanden, mogelijk en is de ambitie voor de uitstroom gebaseerd op de referentiekaders realistisch.

Sociale
veiligheid

De verbondenheid van ons geloof is het uitgangspunt van de omgang met elkaar en onderling tussen leerlingen, tussen ouders en tussen medewerkers.

Er zijn gedragsverwachtingen gemaakt op school- en groepsniveau. Gebaseerd op respect voor elkaar. Deze regels zijn er om het veilige onderwijsklimaat te behouden zodat uw kind zich evenwichtig kan blijven ontwikkelen. Ruzie en pestgedrag moeten worden voorkomen. Wij werken met een omgangsprotocol en een zelfontwikkelde methode voor sociale vaardigheden.


Wij werken met positive behavior support en het programma van 'Rots en Water'. Kinderen ervaren tijdens de lessen van 'Rots en Water' hoe sterk ze zijn en wat ze met hun eigen gedrag kunnen realiseren. Ze krijgen concrete handvatten om hun weerbaarheid te versterken.

Veiligheid in en om
de school

Iedere unit heeft de beschikking over eigen werkateliers afgestemd op de leeftijd van de kinderen die daar werken. Peuters en kleuters spelen en werken in een afgesloten unit.


Volkerakweg:
De onderbouwunit heeft een eigen afgesloten speelplein met speeltoestellen die periodiek gecontroleerd worden en aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen.

De midden- en bovenbouwunit staan met elkaar in verbinding. Zij maken gebruik van het grote afgesloten plein voor en achter de school.  

Noordendijk:

Peuters spelen op hun eigen afgesloten plein. De onderbouwunit, midden- en bovenbouwunit spelen op het grote afgesloten plein. De speeltoestellen op beide pleinen worden periodiek gecontroleerd.

Aandacht voor kindermishandeling

Kindermishandeling is de laatste jaren hoog op de agenda geplaatst van de mensen die met jeugd werken. Helaas is dat nodig omdat kindermishandeling zeer regelmatig voorkomt. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren daarvan. Wij zijn als school verplicht bij bepaalde signalen dit te melden bij ‘Veilig thuis’. Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling zoals lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing , psychische mishandeling, psychische verwaarlozing of seksueel misbruik.

Ook zaken als onvoldoende hygiëne, niet zorgen voor regelmatige schoolgang, systematisch kleineren van kinderen, pornografisch materiaal laten zien en onvoldoende toezicht zijn zaken die we moeten melden aan het meldpunt.

In eerste instantie zullen we advies vragen over hoe te handelen. Maar bij zeer ernstige vermoedens is er sprake van een officiële melding.

Telefonisch is het meldpunt te bereiken onder nummer 0900-1231230.

Verdere informatie: www.nji.nl/kindermishandeling

Veilig internetgebruik

Kinderen leren bij ons om op een veilige, effectieve en kritische manier om te gaan met internet en social media. Ons sociaal veiligheidsprotocol is daarbij leidend.

Ontruimingsoefening

Kinderen leren om zich in het geval van een noodsituatie bij de leerkracht te voegen. Dit oefenen we regelmatig aan de hand van ontruimingsoefeningen. In het geval van een echte noodsituatie (zoals brand), wordt de school ontruimd en blijft uw kind bij de leerkracht, totdat deze er zeker van is dat alle kinderen verzameld zijn. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ en de situatie onder controle is, kan uw kind met u meegaan.

Privacy bescherming

Scholen zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. Zie ook de privacy en disclaimer van onze stichting op onze website: www.h3o.nl