Kwaliteitsontwikkeling "Scholen op de kaart"

Bij kwaliteitszorg gaat het er om hoe het lukt om gestelde doelen te bereiken. Op de site van "Scholen op de kaart" vindt u informatie over de kwaliteitsontwikkeling van onze school. U leest daar onder meer:


•    Waardering van eigen kwaliteitszorg 

•    Waardering Inspectie

•    Aandachtspunten kwaliteitszorg 

•    Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingvolgsysteem en rapportage

Toetsing en observaties

Om kinderen te volgen in hun ontwikkeling maken zij toetsen. Toetsen die het aanbod op korte termijn toetsen en toetsen van Cito, het Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd.


Verslaglegging 

Na iedere toetsperiode bespreken de mentoren de resultaten. Samen met de observaties wordt er een totaalbeeld gevormd en verwerkt in het leerling-onderwijsvolgsysteem (LOVS). Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op uw kind en wordt er het beste uitgehaald.


Van uw kind wordt een leerlingdossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens omtrent o.a. toetsen, gesprekken met u als ouder(s) en leerlingbesprekingen opgeslagen. Deze dossiers worden vertrouwelijk behandeld en zijn daarom alleen toegankelijk voor leerkrachten en betrokken ouders.


Voortgangs- / portfoliogesprekken

Kinderen van de onder- midden- en bovenbouw hebben minimaal vijf keer per schooljaar een gesprek met hun mentor. Van die vijf keer bent u er als ouder drie keer bij aanwezig. Zo’n voortgangsgesprek duurt 20 minuten. De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden in een persoonlijk portfolio.


Op de peuteropvang is er tweemaal per jaar een oudergesprek op school. Het eerste gesprek vindt plaats binnen een maand na de eerste dag op de opvang. De volgende gesprekken vinden plaats als uw kind 2.5, 3.0 en 3.5 is. Wanneer uw kind vier jaar wordt, vindt er een overdrachtsgesprek met de leerkrachten van de onderbouwunit plaats.  

Uitstroomgegevens en scores eindtoets

Wij maken gebruik van de IEP-toets. Deze toets kent een eigen score, anders dan Cito. U vindt de scores op de website van "Scholen op de kaart"