Praktische Zaken

Aanmelden leerling

Een school kies je niet zomaar. Wij vertellen u graag over onze school. U bent altijd welkom om een afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding.


Bel voor een afspraak met Mirjam Van den Berg, administratie: 078-8905625


Als u tot aanmelding over wilt gaan, zijn er meerdere mogelijkheden:

• Aanmelding voor de peuteropvang.

• Aanmelding voor de peuteropvang en de basisschool.

• Uw kind komt van een andere school. Uw kind zal na overleg met de voorgaande school in een groep worden geplaatst.


U kunt uw keuze op het aanmeldingsformulier aangeven.


Aanmelding voor de peuteropvang

Heeft u uw kind aangemeld voor de peuteropvang, dan ontvangt u zowel telefonisch als schriftelijk bericht van de peuterspeelzaal over de dagdelen waarop uw kind welkom is. De toewijzing van de plaatsen verloopt via het bureau van de stichting.


Aanmelding voor de peuteropvang en basisschool

Als u uw kind heeft aangemeld voor de peuters én de school, dan verloopt de overgang van de peuters naar de basisschool automatisch.


Uw kind komt van een andere school

Indien uw kind van een andere basisschool komt, wordt eerst contact met de school van herkomst opgenomen. Er wordt dan een inschatting gemaakt van het ontwikkelingsniveau om op die manier aan te sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen daar afspraken over gemaakt worden.


Na de inschrijving

Het aanmeldingsformulier moet worden ingeleverd op school. Binnen twee weken ontvangt u bericht over de inschrijving.

Als u uw kind heeft aangemeld voor de basisschool dan krijgt uw kind de gelegenheid om twee dagdelen te wennen.


contactpagina.

Wijzigingen doorgeven

Actuele contactgegevens doorgeven

Bij de aanmelding vragen we u om veel gegevens, die we opnemen in onze administratie. Sommige gegevens zijn van belang voor onszelf, andere gegevens zijn nodig voor de overheid. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om.


De volgende informatie willen we graag tijdig van u hebben:

• Wijziging van telefoonnummers en extra 06-nummers van u of opa/oma/oppas.

• Eventuele allergieën en diëten van uw kind.

• Wijziging van gezinssituaties.

• Van welke kinderopvang uw kind gebruik maakt.

• Problemen die van invloed kunnen zijn op het welzijn en het leren van het kind.

• Als een kind opgehaald wordt door iemand anders dan we gewend zijn.


Privacy bescherming

Scholen in het primair onderwijs zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. Zie ook de privacyverklaring op de website van onze stichting: www.h3o.nl

Adressen en namen van contactperonen en instanties

Interne contactpersonen

Kinderopvang – peuters en buitenschools

Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H3O: Linda Ruiten, tel. 078 890 5000.


Ouderraad
Mevr. M. van den Berg-Spaans (voorzitter) orregenboog@h3o.nl


Medezegengschapsraad

Anna van der Hoog avanderhoog@h3o.nl


Onze stichting

Stichting H³O Kolfstraat 120 3311 XL Dordrecht

Postbus 151 3300 AD Dordrecht tel: 078-8905000 secretariaat@h3o.nl www.h3o.nl


Voorzitter van het College van Bestuur:
Drs. Dhr. J. Ramaker.

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Dhr. Ir. R.A. van der Wal


Insula college

insulacollege.ha@h3o.nl

www.insulacollege.nl


Locatie Halmaheiraplein havo/vwo

Halmaheiraplein 5 3312 GH Dordrecht tel. 078-8905400


Locatie Koningsstraat mavo

Koningstraat 294 3319 PH Dordrecht tel. 078-8905200


Locatie Leerpark vmbo

Romboutslaan 34 3312 KP Dordrecht tel. 078-8905100

Externe instanties

Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs
Postbus 82324 2508 EH  Den Haag 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl


Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730 3500 GS Utrecht tel. 1400       www.onderwijsinspectie.nl


Klachtencommissie Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs

Postbus 694 2270 AR Voorburg tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)


Meldpunt vertrouwensinspecteurs Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900-1113111


Vragen over onderwijs 0800 - 8051 en op www.50tien.nl


Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Postbus 619 3300 AP 078- 6398090


Schoolarts
Alle jeugdgezondheidszorg valt onder Jong JGZ (Careyn): 078- 7111712


CED Joline van Zoggel
Postbus 8639 3009 AP Rotterdam Tel: 010-4071599


Ouder-kind-coach
Alex Hollaar alex.hollaar@swtdordrecht.nl


Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht
Museumstraat 67 3311 XP Dordrecht www.swvdordrecht.nl

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.


Als u een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een juf of meester, bespreekt u dit eerst met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de directie of met de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.


Mocht dat allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school. Ook bestaat er een landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs.


De volledige klachtenregeling is op school verkrijgbaar en leest u op Schoudercom.

Lunchen op school

Wij werken met het continurooster; alle leerlingen hebben dezelfde lestijden. Uw kind(eren) lunch(en) in hun thuishonk met de coach. Hiervoor moeten kinderen hun eigen eten en drinken mee naar school nemen. We adviseren u uw kind(eren) boterhammen en melk mee te geven voor de lunch. Iedere unit heeft bakken waarin het eten wordt geplaatst. Voor of na de maaltijd is er een pauze van 30 minuten op het plein, waarvan 15 minuten een spel wordt aangeboden. Deze pauze wordt verzorgd door een leerkracht en/of pedagogisch medewerkers, in samenwerking met tmo-vrijwilligers.


Protocollen

•    Privacybescherming en vertrouwelijke informatie

Scholen zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.


Vertrouwelijke informatie

Ouders die actief zijn binnen de school, zien soms zaken of horen soms ‘interne’ informatie (over personeel, ouders of kinderen) die privacygevoelig is. Daarom geldt voor alle ouders die zich (vrijwillig) inzetten voor de school dat zij in voorkomende gevallen moreel handelen en dat zij strikt vertrouwelijk omgaan met deze informatie. Ouders die zich inzetten voor de school conformeren zich daarmee aan deze afspraak. Zie ook de privacy en disclaimer van onze stichting via de website: www.h3o.nl


•    Protocol hoofdluis

Luizen kunnen in elk gezin voorkomen. De aanwezigheid van luizen zegt niets over de hygiëne in een gezin. Alle leerlingen worden na elke schoolvakantie door enkele ouders gecontroleerd. Op deze dagen daarom liever geen vlechtjes en gel in het haar van uw kind. Wij hanteren voor de bestrijding van hoofdluis een protocol. Het is op onze school voor iedereen verplicht om medewerking te verlenen aan het protocol. Als meerdere keren achtereen luizen worden geconstateerd bij dezelfde leerling, kan de school de GGD of andere externe personen/instanties inschakelen. Voor meer informatie over hoofdluis en de bestrijding ervan: http://landelijksteunpunthoofdluis.nl Het protocol hoofdluis is op school verkrijgbaar en leest u op Schoudercom.


  Verzuimprotocol

Indien uw kind door ziekte of andere zaken de lessen moet verzuimen, verzoeken wij u ons daarvan vóór 8:30 uur telefonisch op de hoogte te stellen. Verzuim zonder geldige reden wordt als ongeoorloofd schoolverzuim aangemerkt en wordt gemeld bij het Bureau Leerplicht. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind te laat op school komt door een doktersbezoek of iets dergelijks. Wij verzoeken u in zo’n geval een briefje mee te geven. Er is een wettelijk verzuimprotocol opgesteld voor alle scholen in Nederland. Daarnaast hanteren wij een protocol specifiek gericht op De Regenboog. Het verzuimprotocol is op school verkrijgbaar en leest u op Schoudercom. 


  •    Buitengewoon verlof

Extra vrije dagen voor feestdagen van een andere religie, familieomstandigheden of vakantie/familiebezoek buiten de schoolvakanties dienen te worden aangevraagd via een gele verlofbrief. Het extra verlof dient drie weken van tevoren worden aangevraagd. De directie moet toestemming geven voor deze vormen van verlof. De verlofbrief is op school te verkrijgen.


•    Schorsing en verwijdering van leerlingen

Dit protocol treedt in werking bij een ernstig incident. Daaronder verstaan we voortdurend, storend agressief of bedreigend gedrag van een leerling, waardoor de veiligheid van de andere leerlingen, het personeel of de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt bedreigd. Of waardoor het onmogelijk wordt gemaakt de nodige onderwijszorg te bieden, alsmede bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van een leerling. Er worden t.a.v. de leerling drie vormen van maatregelen gehanteerd: time-out, schorsing en verwijdering. Wat betreft gedrag van een ouder is de volgende maatregel van toepassing: ontzegging van de toegang tot de school en het schoolterrein.


•    Protocol Medisch handelen

Wij hanteren een protocol Medisch handelen op school. Daarin hebben wij beschreven hoe wij omgaan met medicijn- verstrekking en medisch handelen. Ook de richtlijnen voor het aanleveren en bewaren van medicijnen zijn hierin opgenomen, evenals de te volgen procedure als een kind ziek wordt onder schooltijd.


•   Dyslexie

Volgens het dyslexieprotocol worden kinderen waarbij het vermoeden van dyslexie bestaat, gescreend. Zo kan het onderwijs voor hen aangepast worden en wordt het leren zo min mogelijk belemmerd. Voor kinderen met ernstige rekenproblemen zal in de toekomst een soortgelijk protocol worden toegepast.

Regels en afspraken

Op De Regenboog werken we volgens "Positive behavior support". Dit houdt in dat kinderen op een positieve manier geleerd wordt wat goed gedrag is. Hiervoor worden een aantal gedragsverwachtingen gehandteerd welke zichtbaar zijn door de hele school. Daarnaast gelden onderstaande afspraken.  


•    Auto’s parkeren 
Beperk mogelijke overlast voor omwonenden en het doorgaande verkeer alstublieft zo veel mogelijk. Uw kind afzetten (kiss & ride) is natuurlijk geen probleem.


•    Fietsen stallen
De kinderen stallen hun fiets in de fietsenrekken. Zorg voor een goed (dubbel) slot. Het stallen van fietsen valt altijd onder de eigen verantwoordelijkheid; de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal.


•    Schoolmaterialen
Veel ouders en kinderen vragen zich af welke materialen zij mee naar school kunnen nemen. De school zorgt eenmaal voor een goede pen. De schoolpen hoort altijd op school te zijn. De leerlingen mogen zelf voor een etui, gum of liniaal zorgen. In de bovenbouw is een goede schooltas (en agenda) nodig, omdat het huiswerk niet los mag worden meegenomen. Het is niet de bedoeling dat speelgoed van thuis wordt meegenomen. Dit kan kwijtraken of kapot gaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de peuters en kleuters op de speelgoedochtend of -middag.


•    Snappet
Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een tablet (Snappet) in bruikleen. Hier zijn  geen kosten aan verbonden. Wanneer door onzorgvuldig gebruik de tablet kapot en/of kwijtraakt of de hoes beschadigd door het tekenen/opzettelijk loshalen van de bekleding, worden hiervoor wel kosten in rekening gebracht. Een tablet kost €150,- en een hoes €10,-  


•    Gebruik van mobiele telefoon

Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon. Als het nodig is om deze mee naar school te nemen, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Echter, in de school en op het schoolplein moet de telefoon onder schooltijd altijd uitgeschakeld zijn (uitgezonderd incidentele afspraken met de groepsleerkracht, bijvoorbeeld in verband met een bijzondere privésituatie).


Kinderen mogen geen audio- en foto/video-opnames maken op school of op het schoolplein met hun mobieltje. Wij adviseren om geen mobiele telefoon mee te nemen naar school als hier geen noodzaak toe is. De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging.

•    Rubberlaarzen
Rubberlaarzen mogen niet in de klaslokalen worden gedragen. Als uw kind op laarzen naar school komt, geeft u hem of haar dan sloffen of schoenen mee, graag voorzien van naam. 


•    Roken

Sigarettenrook veroorzaakt hinder. En roken hoort niet thuis bij een basisschool. Daarom is roken op het schoolplein en in de school verboden.


   Tussendoortjes
Het is een goed gebruik dat de kinderen halverwege de ochtend iets eten. Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we op school fruitdagen. Op deze dagen mogen de kinderen als tussendoortje alleen fruit eten. De overige dagen kunt u bijvoorbeeld kiezen uit een boterham, gezonde koek of fruit. Op De Regenboog drinken kinderen alleen water en/of melk.   


•    Verjaardagen en traktaties
Ieder kind mag zijn of haar verjaardag natuurlijk op school vieren. Er wordt voor uw kind gezongen en hij of zij mag trakteren. Ook mag de jarige met een klasgenootje de units langs. Wij stellen het bijzonder op prijs als u kiest voor een ‘gezonde traktatie’, bijvoorbeeld fruit of groenten.


   Verloren spullen 
Het is onvoorstelbaar hoeveel kleding in de loop van een schooljaar op school blijft liggen. Gevonden voorwerpen worden verzameld en op een vast punt bewaard. Een aantal keer per jaar geven we iedereen de gelegenheid om te kijken of er wellicht iets van hen tussen zit. Alles wat aan het einde van het schooljaar overblijft wordt aan een goed doel gegeven. Nogmaals: voorkom het kwijtraken van spullen door de naam van uw kind in de jassen, tassen, broodtrommels, bekers enz. aan te brengen.

Schoolfoto's en privacy

Foto’s op de website

De foto's van kinderen op de website, in de schoolgids en op onze facebookpagina zijn geplaatst met toestemming van de ouders.


Alle ouders kunnen op Schoudercom een toestemmingsformulier invullen waarop zij aan kunnen geven op welke kanalen wij foto's van hun kind(eren) en groepsfoto's met daarop hun kind(eren), mogen plaatsen. Als u als ouder geen toestemming geeft worden er geen foto's van uw kind(eren) geplaatst.


Mocht er toch onverhoopt een foto van uw kind gepubliceerd worden, vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat deze foto verwijderd kan worden.


Schoolfotograaf

Er worden portretfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Daarnaast wordt een klassenfoto gemaakt. U ontvangt over de datum ijdig bericht.

Fotograferen en filmen door ouders

Vanwege de wettelijke regeling op de privacy is het voor ouders niet toegestaan te fotograferen en/of te filmen op school en in de groep.


Uitzonderingen zijn:

• Verjaardagen van de eigen kinderen.

• Klasgebonden of schoolgebonden projecten zoals schoolreis, sportdemonstratie en culturele uitvoeringen.


De directie bepaalt in deze situaties onder welke voorwaarden eventuele opnames worden gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de betrokken groepsleerkracht.


Fotograferen voor lesdoeleinden en voor de website Regelmatig maken (PABO)studenten, in het kader van hun opleiding, werkstukken over het onderwijs op onze school. Hierin worden soms weleens algemene schoolfoto’s geplaatst zonder kinderen, zoals van situaties op het plein. Deze foto’s mogen alleen worden gebruikt in het kader van de opleiding.

Vakanties

Vakanties

Het actuele vakantierooster voor schooljaar 2019/2020 inclusief de studiedagen en andere vrije dagen treft u op Schoudercom.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school.


Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. De school of het schoolbestuur is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat aan kleding, speelgoed, tassen, muziekinstrumenten en voor wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.


De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht.

Schade aan fietsen die op het plein of in de berging zijn gestald wordt niet gedekt. Ouders kunnen, indien bekend, daders aansprakelijk stellen. Geadviseerd wordt steeds te zorgen voor een goede WA-verzekering.


Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.


Ongevallenverzekering

Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op school, onderweg van en naar school (maximaal 1 uur) en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld. Het verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

- € 2.500,00 bij overlijden

- € 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit

- € 1.000,00 bij geneeskundige kosten

- € 1.000,00 bij tandheelkundige kosten (per element)


Op grond van de ongevallenverzekering zijn leerlingen, leerkrachten, o.o.p. en vrijwilligers verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt, zijn geneeskundige en tandheelkundige behandelingen gedeeltelijk gedekt. Materiele schade valt niet onder de dekking.