Aanbod en organisatie

  • Stichting H³O
  • Kinderopvang, peuter- en basisonderwijs onder 1 dak
  • Werkwijze
  • Kerndoelen basisonderwijs
  • Urenverantwoording
  • Feesten en vieringen, (sport)activiteiten en excursies
  • Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Stichting H³O

De Regenboog maakt deel uit van de Stichting H³O, een christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. Stichting H³O vertegenwoordigt 16 peuteropvang-locaties, bso’s, 10 basisscholen, een sbo en 3 scholen voor voortgezet onderwijs. In een doorgaande leerlijn wordt zowel opvang als onderwijs geboden aan 2- tot 18-jarigen. Stichting H³O is een professionele, innovatieve en dynamische organisatie. Medewerkers zijn inclusief denkend, ruimte gevend, warm, open, respectvol, verantwoordelijk en solidair.


Stichting H³O biedt:
• een leer- en opvangplaats voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een uitdagende, inspirerende omgeving.

• vanuit de christelijke identiteit een zingevend leer- en opvangproces op maat, waarin kinderen hun talenten leren ontdekken en ten volle ontplooien, met als resultaat verantwoordelijke, goed toegeruste medemensen.

Op de website van de stichting leest u meer over stichting H³O, waaronder het beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens: www.h3o.nl

Integraal Kindcentrum

Kinderopvang, peuter- en basisonderwijs onder 1 dak

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, speelzaal en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder heeft u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten: het integraal kindcentrum (IKC).

Op De Regenboog locatie Volkerakweg is de peuterspeelzaal geïntegreerd in de onderbouwunit, waar zich ook de buitenschoolse opvang bevindt. Vakantieweken en vrije dagen worden door de school aan de voorschoolse en buitenschoolse opvang doorgegeven. U hoeft dit als ouder dus niet zelf te doen. Opvang tijdens deze dagen wordt in rekening gebracht, behalve voor studiedagen van De Regenboog.

Werkwijze basisonderwijs

Werken in 'Ateliers' 

In de midden- en bovenbouwunit worden de vakgebieden taal, rekenen en wereldoriëntatie aangeboden in ateliers. Er is een rekenatelier, een taalatelier en een wereldatelier met alles op het gebied van wereldoriëntatie. Rekenlessen in het rekenatelier worden verrijkt met ‘Snappet’ op de tablet. In het taalatelier wordt technisch en begrijpend lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing aangeboden.

Niet de methode, niet het werkboek, maar de ontwikkeling van kinderen en hun persoonlijke leerplannen staan centraal. Methodes worden alleen geraadpleegd als bron. Zo wordt ‘Nieuwsbegrip’ ingezet voor begrijpend lezen, maar het kan ook best voorkomen dat kinderen een stoel in elkaar moeten zetten volgens een handleiding.

Kerndoelen basisonderwijs

De wetgever in het onderwijs heeft vastgesteld wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen. Dit is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen: kerndoelen. Ons onderwijsaanbod voldoet hieraan.

Wilt u weten welke doelen de wetgever heeft gesteld aan de verschillende vakgebieden? Kijk dan op de website van Educatie en School

Zie voor de toetsing van de kerndoelen hoofdstuk 7: Resultaten van ons onderwijs.

Urenverantwoording

In het basisonderwijs moeten er minimaal 7520 uur over acht schooljaren onderwijs worden verdeeld. Tenminste 3520 uur in de eerste vier schooljaren en 3760 uur in de laatste vier schooljaren. Uw kind heeft dus recht op gemiddeld 940 uur per schooljaar. Een schooljaar telt gemiddeld 40 weken en de werkweken zijn 25 uur. Ieder schooljaar wordt er een marge ingebouwd voor studiedagen en calamiteiten.

Feesten, vieringen, (sport)- activiteiten en excursies

Christelijke feesten 

De christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen worden met elkaar gevierd. Beide vieringen zijn een onderdeel van het schoolprogramma in het bijzonder van de lessen rond godsdienstige vorming. Alle kinderen worden bij de vieringen verwacht. De kerstviering vindt in de late namiddag of in de vroege avond plaats. U wordt rond die periode op de hoogte gehouden met data en tijden.


Verjaardagen

De verjaardag is voor elk kind een groot feest waar naartoe wordt geleefd. Even in het middelpunt van de belangstelling is dan een goede zaak. Als de ouders dat willen, mag het kind trakteren (een kleine gezonde traktatie). We vieren de verjaardag van de kinderen in de groep, vanaf de middenbouw zonder de ouders.

De stappen naar het voortgezet onderwijs

Wij zorgen voor een goede doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs. Als ouder bent u hier samen met uw kind nauw bij betrokken. Naast de verwijzing worden de vorderingen van uw kind op het voortgezet onderwijs, nog enige tijd gevolgd.