Peuteropvang
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Op onze school spelen peuters gezamenlijk met de kleuters. Zij worden begeleid door leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de onderbouwunit. Kinderen van 2 tot 6 jaar spelen en werken er samen. Dat is uniek en het werkt!


De kinderen vinden het, net zoals in een gezinssituatie, heel normaal om niet alleen met de eigen leeftijdgenootjes te spelen. Peuters hebben altijd de mogelijkheid zich terug te trekken in hun eigen speelruimte onder begeleiding van pedagogisch medewerkers.


De GGD heeft de voorzieningen voor peuteropvang geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 


GGD-rapporten peuteropvang Volkerakweg 

GGD-rapporten peuteropvang Noordendijk


Pilot 16 uur

16 uur per week spelen op de Volkerakweg

Ontwikkelingsgebieden

Op de peuteropvang komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Er is veel aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden, zoals het veilig voelen in een groep en het samen spelen. 


Motorische en creatieve ontwikkelingen worden gestimuleerd door het activiteitenaanbod. Ook is er veel aandacht voor de taalontwikkeling. 


De peuters:


  • bewegen
  • knutselen
  • zingen
  • spelen
  • experimenteren
  • ontdekken én hebben plezier.

Een dag voor de peuters

De peuters en kleuters starten de dag apart van elkaar. Gedurende de dag is er de mogelijkheid met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Er zijn verschillende ruimtes, waaronder een eigen, afgesloten speelplein. Er is een ruim aanbod aan speel- en leermateriaal voor alle kinderen. 

Peuters hebben altijd de mogelijkheid zich terug te trekken in hun eigen speelruimte onder begeleiding van pedagogisch medewerkers.

Vrij spelen is belangrijk voor een peuter om zich te ontwikkelen, hier krijgen ze dan ook veel ruimte en tijd voor. 

Dagdelen

Een speelochtend duurt drie en een speelmiddag duurt twee uur. Het eerste kwartier is bedoeld om de kinderen binnen te brengen en even te laten wennen, daarna begint het programma. Peuters en kleuters starten de dag apart van elkaar. Gedurende de dag is er de mogelijkheid met elkaar te spelen en van elkaar te leren. 

Effectieve samenwerking

De peuters (en kleuters) worden begeleid door leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Een natuurlijke overgang naar de basisschool is op deze manier gegarandeerd.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Bij onze school is een VVE-coach betrokken. VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie en is bedoeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand in de Nederlandse taal.


Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoed dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, dan volgt er vaak een VVE-traject. Een kind mag dan vier dagdelen per week naar peuteropvang, in plaats van twee. 


Een taalachterstand is met intensieve (taal)begeleiding nog in te halen. Het doel van dit traject is dan ook om kinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang?


U bent welkom om vrijblijvend een keer een kijkje te komen nemen? Neem dan contact met ons op. 


Direct inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.

Tarieven en informatie

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang en meer informatie op de website van onze Stichting H³O.


Naar Tarieven en meer informatie

}